RSS
wtorek, 13 lipca 2010
Nadp쿪ta
Ostatecznie dokona쿮m wp쿪ty w wysoko턢i 3050 z. Pozosta쿽 do sp쿪ty 7 958,88 PLN kapita퀅. Mam nadziej 풽 do koca roku sp쿪c wszystko. Oczywi턢ie bdzie to wymaga쿽 pewnej dyscypliny finansowej.

Planuj dokonywa nadp쿪t po ka풼ej wyp쿪cie.

Zagro풽nie dla dyscypliny finansowej to rozwa풹ny przeze mnie wyjazd w sierpniu na kilka dni w gry ze znajomymi oraz wesele kolegi we wrze턭iu.

Wcze턭iejsze sp쿪canie kredytu w Eurobanku polega na sp쿪caniu rat od koca. Skraca to okres sp쿪cania kredytu, ale nie wp퀉wa na wysoko뜻 rat. Po dokonaniu ca쿸owitej sp쿪ty otrzymam zwrot niewykorzystanej sk쿪dki ubezpieczeniowej. Nie bdzie tego du퓇, ale prawdopodobnie ok. 200 z.

Na koncie oszczdno턢iowym spoczywa 540 z.
17:15, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »