RSS
pi켾ek, 19 listopada 2010
Plan oszczdno턢i
Zamierzam podzieli oszczdno턢i na dwie cz沅ci. Pierwsza to klasyczny fundusz awaryjny, w miar 쿪two dostpny na rachunku oszczdno턢iowym. Zak쿪dam, 풽 to bdzie oko쿽 50% moich miesicznych dochodw. Druga to fundusz strategiczny; w postaci funduszu obligacji lub rachunku oszczdnosciowego w innym banku. Idea jest taka 풽by nie by퀉 pieni켨ze zbyt 쿪twe do wyjcia. Chcia쿫ym doprowadzi do tego aby to by쿪 rwnowarto뜻 3 wyp쿪t. Przeznaczony bdzie na wyj켾kowe sytuacje, w rodzaju utraty pracy. Zak쿪dam 풽 realne jest przeznaczenie 15% sta퀉ch dochodw na tworzenie oszczdno턢i. Tak wic osi켫nicie mojego celu zajmie oko쿽 1,5 roku.
18:12, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 14 listopada 2010
Rok temu
Rok temu by쿮m w kompletnym do쿸u finansowym. Mia쿮m do sp쿪cenia oko쿽 3000 z na karcie kredytowej; prawie tysi켧 z쿽tych debetu w koncie oraz kilkana턢ie tysicy z쿽tych kredytu. W sumie to by퀉 okolice 17-18 tysicy z쿽tych d퀅gw.

Teraz do sp쿪cenia zostaje 600 z debetu w koncie oraz pi唯 rat kredytu w Eurobanku (ostatnia rata mniejsza). Dok쿪dnie 2,348.09 z kapita퀅 do sp쿪cenia. Niestety nie widz szans 풽by uda쿽 si to sp쿪ci do koca roku. Ale wszystko wskazuje 풽 uda si w styczniu:)
17:05, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 02 listopada 2010
Po wyp쿪cie
Dosta쿮m wyp쿪t. Po dokonaniu sta퀉ch p쿪tno턢i (mieszkanie, telefon itd), uzupe쿻i쿮m 턳odki na koncie awaryjno-rachunkowym (spoczywa tam obecnie 380 z). Przewidzia쿮m sp쿪t jednej raty kredytu, a tak풽 sp쿪ci쿮m po쿽w debetu. Zostawi쿮m te nieco wicej ni zwykle pienidzy na obiady w pracy i kieszonkowe. Ma to pe쿻i funkcj dodatkowego amortyzatora niespodziewanych wydatkw.

Korzystanie z debetu niestety nie jest bezp쿪tne; 낢cznie zap쿪ci쿮m 11,65 z odsetek.
18:19, zadluzony00
Link Komentarze (2) »
czwartek, 28 pa펋ziernika 2010
Irytuj켧y skok zad퀅풽nia
W ci켫u kilku tygodni zad퀅풽nie w postaci debetu na koncie uros쿽 do 1200 z. Ponadto musia쿮m przela 400 z z konta rachunkowego na normalne. Tak wic mam 낢cznie 1600 z w plecy. 200 z mam odzyska w postaci zwrotu po퓓czki w po쿽wie listopada. By mo풽 uda si rwnie odzyska 520 z wydanych na egzamin z angielskiego, dziki refundacji faktury przez firm.

Zastanawia쿮m si nad priortytemi sp쿪ty. Konkretniej, czy sp쿪ci tylko jedn rat kredytu i reszt wolnych 턳odkw skierowa na sp쿪t debetu; czy te skoncentrowa si na sp쿪cie kredytu a sp쿪t debetu od쿽퓓 do zamknicia kredytu. Wariant taki pozbawia쿫y mnie jednak jakiejkolwiek p퀉nno턢i wic go odrzuci쿮m.
20:26, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 12 pa펋ziernika 2010
Zbli풹my si do koca
Dzisiaj Eurobank zaksigowa nadp쿪t; tym samym do sp쿪ty pozosta쿽 7 rat lub 2,847.10 PLN kapita퀅. Jest to mniej ni moja regularna wyp쿪ta; wic odczuwam tutaj pewn ulg.

Niestety, kilka losowych zdarze sprawi쿽 풽 musia쿮m zrobi kilkaset z쿽tych debetu na podstawowym koncie rozliczeniowym Inteligo. Jest to efekt braku funduszu awaryjnego ktrego tworzenie postanowi쿮m od쿽퓓 do czasu sp쿪ty kredytu. W efekcie, prawdopodobnie w listopadzie sp쿪c tylko jedn rat. Troch to irytuj켧e, ale nie stanowi znacz켧ego zagro풽nia dla planu sp쿪ty wszystkich d퀅gw do koca roku.
08:11, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
턳oda, 06 pa펋ziernika 2010
Przygody z Eurobankiem
Eurobank, gdzie mia쿮m kart kredytow a mam kredyt i konto oszczdnio턢iowe, od dawna irytowa mnie rozmaitymi reklamowymi SMSami w stylu "dodatkowa gotwka dla Pana w placwce...". Ostatnio mia쿮m ju naprawd do뜻 i postanowi쿮m co z tym zrobi.

Na chacie online uzyska쿮m informacj, 풽 mog z쿽퓓c dyspozycj zaprzestania przetwarzania danych marketingowych, poprzez telefon lub w placwc. Prba z쿽풽nia takiej dyspozycji skoczy쿪 si informacj 풽 tak dyspozycj mog z쿽퓓 tylko w placwce. Z쿽퓓쿮m wic reklamacj na informacj uzyskan przez telefon, a nastpnie z쿽퓓쿮m dyspozycj w placwc. Min怨o kilka dni i otrzyma쿮m kolejnego SMSa z propozycj wzicia kredytu, ciekawe 풽 tym razem zosta쿮m zaproszony do innej placwki. Zaczynam si robi z퀉. Zw쿪szcza 풽 SMSa otrzyma쿮m w niedziel.
18:26, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
pi켾ek, 24 wrze턭ia 2010
Przymiarki do nadp쿪ty
Na koncie oszczdno턢iowym w Eurobanku znajduje si obecnie 1744,25 z. Mog do tego dorzuci na pocz켾ku przysz쿮go miesi켧a co najmniej 1000 z; pewnie troch wicej.

Zapyta쿮m wic o opcje nadp쿪ty. Nadp쿪ta 8 rat to 3786,81 z. Tymczasem nadp쿪ta 7 rat wynios쿪by 3307,43 z. Pierwsza opcja jest raczej niemo퓄iwa, ale postaram si powalczy o drug. Musz wic dop쿪ci 1536,18 z. Sporo i bdzie ci轅ko, ale im szybciej sp쿪c kredyt to tym wicej zwrotu niewykorzystanej sk쿪dki ubezpieczeniowej.
08:38, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
sobota, 11 wrze턭ia 2010
Nastpny krok
Wczoraj odebra쿮m telefon z Eurobanku przypominaj켧y o dokonaniu przelewu z konta oszczdnio턢iowego na rozliczeniowe. Dzisiaj nast켺i쿽 rozliczenie nadp쿪ty. Do sp쿪ty pozosta쿽 6,178.89 PLN. Na koncie oszczdno턢iowym pozosta쿽 3,30 PLN.
11:28, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 26 sierpnia 2010
Walka o odsetki
Dok쿪dnie do sp쿪cenia pozosta쿽 7,522.82 PLN kapita퀅. Albo, zgodnie z normalnym harmonogramem sp쿪ty kredytu, 534.07 x 15 + 284.29 = 8295,34 PLN (ostatnia rata jest ni퓋za). Tak wic walka toczy si o 772,52 PLN odsetek. Im wcze턭iej sp쿪c kredyt tym mniej odsetek zap쿪c.
08:28, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
턳oda, 25 sierpnia 2010
Kolejna nadp쿪ta
Z쿽퓓쿮m zlecenie dokonania we wrze턭iu sp쿪ty 3 rat kredytu. 1cznie 1430,60 z. Na koncie oszczdnio턢iowym obecnie pozostaje 1071,74 z. Niestety, wszystkie te 턳odki wykorzystam do sp쿪ty nadmiarowych rat. W pa펋zierniku planuj odbudowa fundusz oszczdno턢iowy.
21:56, zadluzony00
Link Dodaj komentarz »
1 ... 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ... 12